Wika ang pinakamabisang instrumento sa pagdukal ng karunungan upang lamago ang tao sa iba’t ibang larangan. Wika rin ang gamit natin sa pakikipag-ugnayan upang ipadama ang dalisay at busilak nating pagmamahal sa ating kapwa. Tatak rin ito ng pagkakakilanlan ng isang lahi o lipi. Ito rin ang tanikalang nagbibigkis ng sambayanan upang magkaisa ang mga mamamayan tungo sa pagkakamit ng kapayapaan at pagtatamo ng pambansang kaunlaran.

Upang lubos na madama at maisatuparan ang pagdiriwang ang wikang pambansa, Ang Sentro ng Wika at Kultura, at ang Kagawaran ng Filipino at College of Arts and Humanities ay maglulunsad ng mga sumusunod na gawain;

6 Agosto - Patimpalak sa Paggawa ng Paskilan
10 Agosto   Kaadlawan ang manga Cuyonon
( Pagtatanghal ng Iba’t Ibang Kultura ng mga Cuyonon)
Audio – Visual Hall, College of arts and Humanities
Ika – 12 :00 n. t.
24 Agosto - Tertulyang Pangwika (Forum sa Pananaliksik)
Audio – Visual Hall, College of Arts and Humanities
Ika – 8 : 30 n.u.
    Patimpalak sa Pagsulat ng Sanaysay
Audio- Visual Hall, College of Arts and Humanities
Ika – 1 : 00 n.h.
28 Agosto - Pampinid na Palatuntunan
Performing Arts Center, Tiniguiban Heights
Palawan State University
Ika – 1 :00 n.h.
    Mga Patimpalak sa Pampinid na Palatuntunan
  • Pagkukuwento
  • Dagliang Talumpati
  • Isahang Tinig
  • Dalawahang Tinig

Pahapyaw na Kasaysayan sa Pagdiriwang Buwan ng Wika mula sa Linggo ng Wika

1954 - Proklamasyon Blg.12 - Paglagda ni Pangulong Ramon Magsaysay sa isang batas na Nagtatadhana ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika simula Marso 29 hanggang Abril 2 bilang pagbibigay kahalagahan sa kaarawan ni Francisco Baltazar.
1959 - Proklamasyon Blg. 186 - Paglagda ni Pangulong Ramon Magsaysay ng nagsususog sa Proklamasyon Blg. 12 s.1954 para sa pagilipat sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 – 19 taon - taon bilang parangal at panggunita sa Ama ng Wikang Pambansa na si Manuel Luiz Quezon.
1997 - Proklamasyon Blg. 1041 - Paglagda at pagpapalabas ni Pangulong Fedil V. Ramos ng Proklamasyong nagtatakda ng taunang pagdiriwang sa Buwan ng Wika tuwing buwan ng Agosto sa iba’t ibang sangay, tanggapan ng pamahalaan at sa mga paaralan.